دوازدهمین جلسه ماهیانه کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ

دوازدهمین جلسه ماهیانه کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ با اعضای محترم در روز شنبه مورخه ۰۵/۰۵/۹۸ برگزار شد. در این نشست با حضور یکی از اساتید زبان نروژی در بازه زمانی یکساعته به آشنایی با زبان و ادبیات نروژی و نحوه یادگیری به حضار محترم پرداخته شد.این جلسه با سخنان جناب آقای حیدری رئیس کمیته با موضوعیت همراهی و همکاری هرچه بیشتر اعضا در مشارکت فعال و هم افزا آغاز گردید. سپس آقای سلماسی دبیر اجرایی کمیته مشترک بازرگانی به تشریح کمیسیون های پیشنهادی و نحوه دریافت رزومه و درخواست های اعضا بمنظور راهبردی نمودن اهداف تعیین شده کمیسیون ها پرداختند.در پایان سرکار خانم بهروزی نماینده محترم اتاق بازرگانی ایران در کمیته مشترک بازرگانی ضمن تشکر از حضور حداکثری اعضا در این جلسه نسبت به دریافت پیشنهادات ایشان بمنظور بهبود فعالیت ها و روابط در راستای عملی نمودن اهداف دیپلماسی اقتصادی اتاق ایران نمودند.

Leave a Reply